Overview

Sunday Nov. 17, 2019 Monday Nov. 18, 2019 Tuesday Nov. 19, 2019 Wednesday Nov. 20, 2019 Thursday Nov. 21, 2019 Friday Nov 22, 2019
  Opening (8:30-9:00) Plenary Sessions (8.30-11:00) Plenary Sessions (8.30-11:00) Plenary Sessions (8.30-11:00)   Free Day
  Plenary Sessions (9:00-11:00) Plenary Sessions (8.30-11:00) Plenary Sessions  (8.30 -11.00) Plenary Sessions (8.30-11:00)    
  Break (11:00-11:15) Break (11:00-11:15) Break (11:00-11:15) Break (11:00-11:15)  
  Parallel Sessions (11:15-12:45) Parallel Sessions (11:15-12:45) Parallel Sessions (11:15-12:45) Parallel Sessions (11:15-12:45)  
  Lunch (12:45-14:00) Lunch (12:45-14:00) Lunch (12:45-14:00) Lunch (12:45-14:00)   Check out
  Parallel Sessions (14:00-15:30) Parallel Sessions (14:00-15:30) Parallel Sessions (14:00-15:30) Parallel Sessions (14:00-15:30)  
Registration of Participants Break (15:30-16:00) Break (15:30-16:00) Break (15:30-16:00) Break (15:30-16:00)  
Registration of Participants Parallel Sessions (16:00-17:30) Parallel Sessions (16:00-17:30) Parallel Sessions (16:00-17:30) Parallel Sessions (16:00-17:30)  
Registration of Participants Poster Session (17:30-19:00) Poster Session (17:30-19:00) Poster Session (17:30-19:00) Closing (17:40-18:00)  
Welcome Drink (18:00-19:00)     Banquet & Award Ceremony (19:00-22:00)    
           
         
  • Registration on 17th November 2019 will be held at Hilton Kuching
  • Registration from 18th November will be at the Borneo Convention Centre Kuching